Басып шығару

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ КІРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

вкл. .

2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағыЗаңы (бұданәрі – Заң) қолданысқа енгізілді.

Заңның 26-бабына сәйкес «Б» корпусының мемлекеттік лауазымдарына  алғаш реткіретін  немесе мемлекеттік қызметті тоқтатқаннан кейін оған қайтадан кіретін азаматтар мынадай іріктеу кезеңдерінен өтеді:

1) уәкілетті орган айқындағантәртіппентесттенөту;

2) уәкілеттіорганныңқорытындысын ала отырып, жекеқасиеттерінбағалату;

3) «Б» корпусыныңмемлекеттікәкімшіліклауазымынаорналасуғаарналғанжалпы конкурс.

Мемлекеттікқызметістеріминистрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы бұйрығы мен жаңа Ереже (бұданәрі – Ереже), мемлекеттікәкiмшiлiкқызметшілерді, мемлекеттік әкiмшiлiк лауазымдарға орналасуға кандидаттарды тестілеуді ұйымдастыру және бағдарламалары бекітілді.

«Б» корпусы мемлекеттік лауазымдарына кандидаттардың Қазақстан Республикасының мемлекеттіктілі мен заңнамаларын білуге арналған тестілеу (заңнаманы білуге арналған тестілеу)  Ережесіне  сәйкес тестілеу үш бағдарламадан тұрады.

Бірінші бағдарлама:  9 Заң, 110 минут, тестілеуден өту мәні – барлық нормативтік құқықтық актілер бойынша сұрақтардың жалпы санының (135 сұрақ) 95 – тен кем емес дұрыс жауаптар және әрбір нормативтік құқықтық актілер бойынша 5 – тен кем емес дұрыс жауаптар;

Екінші бағдарлама:  8 Заң, 100 минут, тестілеуденөтумәні – барлық нормативтік құқықтық актілер бойынша сұрақтардың жалпы санының (120 сұрақ) 72 – тен кем емес дұрыс жауаптар жәнеәр бірнорма тивтікқұқықты қактілербойынша 5 – тен кем емесдұрысжауаптар;

Үшінші бағдарлама: 6 Заң, 80 минут, тестілеуденөтумәні – барлық нормативтік құқықтық актілер бойынша сұрақтардың жалпы санының (90 сұрақ) 45 – тен кем емес дұрыс жауаптар және әрбір нормативтік құқықтық актілер бойынша 5 – тен кем емес дұрыс жауаптар.

Заңнама ыбілугеарнал ғантестілеуден өтубарыс ындашектімә нненжоғарынәтиже лералған кандидат 20 минуттың ішінде автоматтандырылған жеке қасиеттерін бағалау тестілеуіне жіберіледі.

Автоматтандырылған жеке қасиеттерін бағалау шең берінде кандидаттардың даму деңгейлері анықталады: жігерлілігі, коммуникативтілігі, талдамалылығы, ұйымдастырушылығы, мінез-құлқы, сапағабағдарлануы, тұтынушыға бағдарлануы және сыбайлас жемқорлыққа шыдамсыздығы.

Заңнаманы білуге арналған тестілеу нәтижелері бойынша сертификат, жеке қасиеттерін бағалау нәтижелері бойынша – қорытынды беріледі.

Олар бір жыл ішінде қолданылады және мемлекеттік органдар мен әңгімелесуны санында өткізілетін үшін шісатыға – жалпы конкурсқа қатысу үшін құжаттардыңа жырамас бөлігі болып табылады.